دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

محبوب ترین
VOS-B1
شروع از $60.00 USD ماهانه
سفارش دهید
CPU
4 CPU/8TH
RAM
16GB ECC3
DISK
250GB Disk Space
Bandwidth
Unlimited Bandwidth
Version
2.1.6.0/2.1.8.0/2.1.8.05
Web
VOS3000 Web and Mobile
Security
Web Based Firewall

محبوب ترین
VOS-B2
شروع از $80.00 USD ماهانه
سفارش دهید
CPU
4 CPU/8TH
RAM
32GB ECC3
DISK
250GB Disk Space
Bandwidth
Unlimited Bandwidth
Version
2.1.6.0/2.1.8.0/2.1.8.05
Web
VOS3000 Web and Mobile
Security
Web Based Firewall

محبوب ترین
VOS-B3
شروع از $90.00 USD ماهانه
سفارش دهید
CPU
10 CPU/20TH
RAM
32GB ECC3
DISK
480GB Disk Space
Bandwidth
Unlimited Bandwidth
Version
2.1.6.0/2.1.8.0/2.1.8.05
Web
VOS3000 Web and Mobile
Security
Web Based Firewall

محبوب ترین
VOS-B4
شروع از $129.00 USD ماهانه
سفارش دهید
CPU
14 CPU/28TH
RAM
64GB ECC3
DISK
480GB Disk Space
Bandwidth
Unlimited Bandwidth
Version
2.1.6.0/2.1.8.0/2.1.8.05
Web
VOS3000 Web and Mobile
Security
Web Based Firewall